Implică-te!

Contribuie cu informatiile sau mărturiile tale la dezvaluirea cazurilor de defăimare sau discriminare pe care le cunoști.

Ia atitudine, nu asista pasiv la defăimare, discriminare, aplicarea de stereotipuri și excluziune socială.

 

Defăimarea este sinonimă cu denigrarea, răspândirea de informaţii false, neadevărate despre o persoană, care pot să aducă direct prejudicii onoarei sale, reputaţiei, dreptului la o bună şi fidelă imagine publică, iar indirect poate să creeze alte prejudicii (afectarea vieţii de familie, relaţiilor cu ceilalţi, de serviciu, de afaceri etc.).
Defăimarea poate să privească şi o colectivitate sau o persoană juridică (de exemplu o organizaţie, asociaţie sau un grup de persoane).      

Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unor drepturi. Discriminarea se realizează prin orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate.   

În psihologia socială stereotipurile sunt definite ca „un ansamblu de convingeri împărtăşite vizavi de caracteristicile personale, de trăsăturile de personalitate, dar şi de comportament, specifice unui grup de persoane. Noţiunea de stereotip negativ evocă ideea de prejudecată, ca opinie pe care indivizii şi-o formează despre un anume grup social fără a deţine informaţii pertinente despre acesta sau de stigmat, ca dezumanizare, aversiune, ameninţare, chiar depersonalizare a celuilalt, redus la o serie de trăsături stereotipice, chiar caricaturale.

Excluziunea socială este “procesul prin care anumiţi indivizi sunt împinşi la marginea societăţii şi împiedicați să participe în întregime la viaţa socială, ca urmare a sărăciei sau a lipsei de competenţe şi de oportunităţi de învăţare pe termen lung, sau ca rezultat al discriminării lor.
Aceasta îi distanţează de un loc de muncă, de venituri, de oportunităţile de educaţie şi formare profesională ca şi de reţelele sociale şi comunitare şi de activităţile acestora.
Ei au un acces scăzut la putere şi la corpul de luare a deciziilor şi se simt adesea slabi şi incapabili de a avea control asupra deciziilor care le influenţează viaţa de zi cu zi.” [Report on social inclusion 2005, An analysis of the National Actions Plans on Social Inclusion (2004 - 2006)]

Oricare dintre acestea reprezintă încălcări ale depturilor fundamentale ale omului pe care toate țările din Uniunea Europeană, prin aderarea la Carta Universala a Drepturilor Omului, s-au obligat să le respecte:

Drepturile civile
Dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
Dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;
Dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;
Dreptul de proprietate; dreptul la moştenire;
Dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
Dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;
Dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;
Dreptul de petiţionare;

Drepturile economice, sociale şi culturale
Dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;
Dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;
Dreptul la locuinţă;
Dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;
Dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;
Dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive;
Dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice;

Dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţională;
Dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor/maltratărilor;

Drepturile politice
Drepturile electorale;
Dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice.
 

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */